ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามใน นิตยสาร fresh ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2555


รางวัลที่ 1 iPad 2 3G: 16GB มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1. คุณสิเหน่หา เอื้อกิตติกุล 14812

รางวัลที่ 2 เครื่องทำน้ำร้อนเย็น รุ่น TSHC-110 มูลค่า 6,490 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. คุณสมชาย ใจดี 30173
2. คุณกัญญพัสร์ อัจฉราพรเพ็ญ 45652

 

รางวัลที่ 3 Sprinkle LED Candle Lamp มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล ได้แก่ 

1. บริษัทที.อี.ซี.โลจิสทิคส์ จำกัด 00623
2. บริษัทบริดจ ท๊อป จำกัด 01609
3. บริษัทซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 01627
4. คุณลัดดา ไพศาลจิรศักดิ์ 01834/1
5. คุณถนิมนันต์ เจนอักษร 01960/44
6. คุณเพ็ชรา ตันธนาทิพย์ชัย 02193
7. บริษัทคอสมิค ไดมอนด์ อินดัสเทรียล จำกัด 02491
8. บริษัทกรุงเทพรอแยลสแตนดาร์ด จำกัด 02978/2
9. บริษัทเอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 03582
10. บริษัทชอว์ ปิติ จำกัด 04824/1
11. คุณพัชณี กมลศักดาวิกุล 05315/3
12. บริษัทวินดี้สปอร์ต จำกัด 05428
13. บริษัทแม็กซ์สตีล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 05858
14. บริษัทเทพพาณิชย์ จำกัด 06525
15. บริษัทราชธานีบ้านและที่ดิน จำกัด 06816/1
16. คุณนันทิรา สิตรุโณ 06824
17. บริษัทดี ยู โอ เน็ตเวิร์ค จำกัด 08381
18. คุณสายสุนี จันทร์จรูญจิต 08455/3
19. บริษัทโมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 09200
20. บริษัทสวิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด 09315
21. คุณเจริญรัตน์ สุขหนองโปร่ง 10141
22. คุณเมวดี อุดมสัจจพันธุ์ 10166
23. คุณมาลัย รักษาพล 10493
24. บริษัทจายา โฮลดิ้ง จำกัด 10500/1
25. บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด 11195/1
26. คุณเกริกศักดิ์ ตั้งกมลเลิศ 11315/2
27. คุณจุฑามาศ บริรักษ์ 11399
28. คุณโสรยา สถาพร 11568/5
29. คุณวรรณยาสิรี วงศ์สนันท์ 11583/1
30. คุณปรีชา จันทรกานต์รัตน์ 11813
31. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 11899
32. คุณชุติมา เอครพานิช 12029
33. คุณกิจจา เคลือบมาศ 12230/8
34. บริษัทสุทธกุล จำกัด 12413
35. คุณมานิต ชาติสุทธิผล 12590
36. คุณมยุรี อารีย์พงศา 12644
37. คุณสุวลักษณ์ งามจิตร 12837
38. คุณสุรเชษฐ์ ทองขาว 13117
39. บริษัทเรียวโคชะ(ไทยแลนด์) จำกัด 13408
40. คุณอุษณีย์ ไตรอนันต์วุฒิกุล 13799
41. คุณอุทัย กลิ่นหอม 14068
42. คุณอัจณา ดิถีสวัสดิ์ 14473
43. คุณสุรีย์ แซ่ลี้ 14564/2
44. คุณกิติพัฒน์ ประเสริฐนันทพร 15198
45. บริษัทไดนามิค เรดคอร์ดดิ้ง สตูดิโอ จำกัด 15462
46. บริษัทบลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 15889
47. คุณนันทิรา ขำภิบาล 15908
48. คุณวิชาญ นิมิตโสภณ 17229
49. บริษัทแอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด 17392
50. คุณพงษ์ลดา ผุดฉวี 17542
51. คุณสัญลักษณ์ แก้วประไพ 17817
52. บริษัทพี ซี ที เอส จำกัด 18414
53. คุณวิชัย ฤกษ์สัจจนนท์ 19217
54. คุณปกรณ์ อังสนันท์ 19845
55. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มพี เมดซายน์ 19901
56. บริษัทเก็ท จำกัด 20109
57. คุณสุมาลี บุปผาชื่น 20295
58. คุณระเบียบ ธนากรชัย 20504
59. คุณกรวสา ชื่นเกษม 20562
60. คุณปฐมาภรณ์ อนุสันติ 20657
61. คุณสมใจ แย้มเอิบสิน 20668
62. คุณวลัยพรรณ สุวรรณชาติ 20824/1
63. คุณศศิธร อมรนิมิตร 21343
64. บริษัทแอสเปค ดีไซน์ จำกัด 21421
65. คุณอัญชลี เหรียญวัจนะวงศ์ 21543
66. คุณเพ็ญแข ตันนิรัตร์ 21875
67. คุณฟิล บำรุงชีพ 22363
68. คุณดวงแก้ว ไทยเจริญ 22525
69. บริษัทแอล.เอส.เบสท์เซอร์วิส จำกัด 22646
70. คุณสงกรานต์ ประชาทัย 23263
71. คุณวงเดือน วิภากรวิทย์ 23556
72. คุณวนิดา องหุนันทกุล 23873
73. คุณเกษฉราภรณ์ มักสกุล 24188/1
74. คุณสิริรัตน์ จินดารัตนวรกุล 24613
75. คุณชัยยศ สกุลตรีวิตต์ 24676
76. บริษัทสังขะทรัพย์ จำกัด 24763
77. คุณรัฎฎิการ์ ศักดิ์คงวิเศษ 24954
78. คุณเอกพล สุจริต 25232
79. บริษัทประชุมเอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด 25270
80. คุณอภิญญา ศรีสารากร 25460
81. คุณกาญจนา หนองบัวล่าง 25801
82. คุณพงษเทพ โลมรัตนา 26132
83. บริษัทสุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด 26237
84. คุณสุประวีร์ อัมพรพุทธิสกุล 26382
85. คุณมรกต ทองสุข 26468
86. คุณจันทิรา บวรสิน 26499
87. บริษัทปัญจฤทธิ์ก่อสร้าง จำกัด 26736
88. คุณวลัยภรณ์ ธนัตถ์นันท์ 26813
89. คุณทิพย์วรรณ ทวีโภค 26961
90. คุณภัทรมน ญาณวัฒน์ 28547
91. คุณอาภา สอาดชูชม 29192
92. คุณคณดล โตแสง 29674
93. คุณอภิวัฒน์ รุ่งรัศมี 30088
94. บริษัทนิตโตะแคน เซอร์วิส จำกัด 30121
95. คุณพิมพ์ใจ โมลีเศรษฐ์ 30284
96. คุณวิสุทธิ์ พานิชกุล 30423
97. คุณศารยา วิมลสถิตพงษ์ 30489
98. คุณธณัฐดา สีสุดี 30692
99. คุณปรีชา ธรรมจินดา 30915
100. คุณณัฐชุฎา วีระกาญจนพงษ์ 31273
101. บริษัทบางกอกโมเดิร์นบิสซิเนส จำกัด 31592
102. คุณอรพินท์ บรรเจิดกรพินธุ์ 31869
103. บริษัทสเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด 32132
104. คุณสมพร ศรีเมือง 32180
105. ที.เอส.รุ่งเรืองการค้า 32513
106. คุณธรรมนูญ เพ็ชรไทย 34133
107. คุณอารีรัตน์ เอื้อวิเศษวงศ์ 34646
108. บริษัทวินด์ชิลล์ จำกัด 35257
109. คุณทรงชัย ขวัญขจิตวงศ์ 35691
110. คุณธิดารัตน์ โชคสุชาติ 35766
111. บริษัทมายด์แมทเทอร์ส จำกัด 35788
112. คุณอุมาพร เสนวิรัช 35965
113. คุณบัญชา จินตนาปราโมทย์ 36108
114. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10 36433
115. พ.ต.อ.หญิงอารีย์ มุ่งสิทธิศักดิ์ 36532
116. บริษัทแมทช์บอกซ์ จำกัด 36677
117. คุณธัญญ์นลิน นิธินันท์กุลภัทร 37107
118. กุนท์เนอร์ เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด 37323
119. คุณกัญญา วรวิชุวงศ์ 37540
120. คุณดุจดวงใจ ตระกูลอุดมสุข 37626
121. คุณภัทรพร พงษ์ศักดิ์สวัสดิ์ 37753
122. คุณพรทิพา แม้นเจริญ 37856
123. คุณเสริมเกียรติ การสะสม 38030
124. คุณคมคาย วงศ์ประเสริฐ 38044
125. คุณจินดากาณฑ์ ชัญญาธนาภา 38613
126. คุณนงนุช ไฝเพชร 38723
127. คุณวสุ เดชวนิชยนุมัติ 38832
128. คุณนงเยาว์ โลวะสุภาพ 38950
129. บริษัทโฮมา ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด 39348
130. คุณสิริลักษณ์ ชัยยารังกิจรัตน์ 39424
131. คุณจารุวรรณ พินนาพิเชษฐ 39770
132. คุณปาณิสา ชัยอาชาวงษ์ 40181
133. บริษัทซีเนเตอร์ อินเตอร์เนแชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 40277
134. คุณศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา 40329
135. TI Automotive ROH (Thailand) Ltd. 40872
136. คุณสุณีย์ กินูน 41111
137. คุณนงลักษณ์ ธัญญะกิจไพศาล 41612
138. คุณสุรีรัตน์ วจนะวิศิษฐ 41620
139. คุณปิตินุช อัศวศรีสกุลชัย 41632
140. บริษัทเรเซอร์ฟิช แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 41740
141. คุณพัตรา ลิมปเชวง 41788
142. คุณพัชรี ยามานิชิ 42004
143. คุณสุชาติ คำหอมกุล 42147
144. คุณชัยยุทธ์ ธำรงพรสวัสดิ์ 42349
145. NATHAN ASSOCIATES INC. 43021
146. คุณนภัส หวังแสงอรุณ 43028
147. คุณพรทิพย์ เจียมสุชน 43241
148. คุณสุพิชา ศรีธนภัครางกูร 43331
149. คุณสตรีรัตน์ เจนพิทยา 43372
150. คุณอัมพร คชศิริพงศ์ 43486
151. คุณปัญญามาศ สุขอาษา 43548
152. คุณนิรันดร์ ชาญชีวะ 43762
153. บริษัทที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 44132
154. คุณศิริวรรณ ชมสิน 44190
155. คุณรัชนี รัตนลาภ 44304
156. คุณวัลลภา สุขสุวรรณ 44426
157. คุณระนาถ โชคชัยธรรม 44605
158. คุณเกษม ปิ่นกระจาย 44620
159. คุณสายทอง นภาวังพร 44840
160. คุณสุนทร พูลสุข 44913
161. คุณสุนิสา ชูสกุล 45225
162. คุณชวลิต ตั้งตรงผล 45307
163. คุณจักรภางค์ อักกพันธานนท์ 45498
164. คุณธงชัย ชาตะวิทยากูล 45614
165. คุณจรุวรรณ กีรติวิริยาภรณ์ 45730
166. คุณเจริญ สาสนรักกิจ 45854
167. คุณจันทนี สายน้ำผึ้ง 45888
168. คุณยอดยิ่ง คุ้มทรัพย์ 46079
169. คุณสินชัย สงวนหล่อสิทธิ์ 46121
170. คุณกัณธิมา วงศ์สันติวนิช 46523
171. คุณวีรวรรณ แซ่ตัน 46549
172. คุณอัมพวัน เกิดโภคา 46617
173. คุณศิริรัตน์ ลายสุวรรณชัย 46678
174. คุณภูมิวัฒน์ จิระกรกุล 46712
175. คุณคมสัณห์ รางชางกูร 46741
176. คุณละเอียด พรเอื้อไพโรจน์ 46797
177. คุณสุรัสวดี ภูมิพานิช 47313
178. คุณมานี รอยลอย 47444
179. คุณไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์ 47592
180. คุณพงษ์ระพิณฑ์ ลยางกูร 47640
181. คุณชาติชาย ตระกูลรังสิ 47653
182. คุณธนพร ศาสตร์ยังกุล 47681
183. คุณอัญชลี วัฒนศิริกุล 47713
184. คุณอธิพัชร์ ฉายแก้วสกุลชัย 47793
185. คุณพงศ์เวช ศุภชีวกุล 47953
186. คุณธารา เหลือพงษ์ 48028
187. คุณนิสา นิลเวช 48053
188. คุณกนกพร เจนบรรจง 48158
189. คุณรติรส โวหารกล้า 48165
190. คุณสุริยะ ชิณบุตร 48218
191. คุณมลฤดี วงค์วันดี 48279
192. คุณนิกร แสงแก้ว 48322
193. คุณวนิดา พิทักษ์สงคราม 48330
194. คุณกัลยาณิน โตเจริญทรัพย์ 48582
195. คุณนวรัตน์ ประกอบสันติสุข 48732
196. คุณเปมิศา ม่วงศิริกุล 48863
197. คุณอนันต์ โพธัง 48884
198. คุณกนิษฐา มหากาญจนะ 48886
199. คุณปิยรัตน์ ไชยกันยา 49061
200. คุณกิตติ ชัยสุขสังข์ 49102
201. บริษัทอินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 49193
202. บริษัทโอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 49202/1
203. คุณนริศพงศ์ นรารัตน์กุล 49323
204. คุณจินตนา ศรีวิชัย 49462
205. คุณวีระพงษ์ ศานติศรัณย์ 49547
206. คุณศศินันท์ ภูรินันท์ศรี 49657
207. บริษัทโนวา ซายน์ จำกัด 49992
208. คุณเพ็ญพร เจ็นประโคน 50588
209. คุณธรรมสรณ์ ลิ้มประไพพงษ์ 50727
210. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ็ญ เรียล เอสเตท 50728
211. คุณสุพรรณี ศริหิรัญพัลลภ 50861
212. คุณจิรวรรณ สุขะนินทร์ 51252
213. คุณสิริพงศ์ บุญเลิศสิริ 51436
214. คุณนิพิท สุขขัง 51441
215. คุณวรรณวิภา พีรพัฒน์วโรดม 51451
216. คุณปรีชา ยุกตะนันท์ 51578
217. บริษัทเอแพค โลจิสติกส์ จำกัด 51736
218. คุณนิรัติ ตันธนาทิพย์ชัย 51750
219. คุณสิรินทร์รัต วิเชียรวิทยา 51751
220. พลเรือโท ทะเล เปรุนาวิน 51774
221. คุณพิเชษฐ์ กสิประกอบ 52311
222. คุณปาริชาติ แย้มแก้ว 52554
223. คุณสิริชัย ประเจิดชัยวงศ์ 52915
224. คุณรัชนีกรณ์ มาโยธา 53076
225. คุณนุชจรินทร์ เสมอวงศ์ 53416
226. คุณภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ 53464
227. บริษัทเอ็ม ซี เอส ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 53573
228. คุณมยุรา สุวรรณโปดก 53595
229. บริษัทสยาม โฮวา จำกัด 53803
230. คุณกาบแก้ว นรภูมิพิสุทธิ 53987
231. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน 53999
232. คุณกมลทิพย์ เอกภาพันธ์ 54231
233. คุณเฉลิมศักดิ์ กาพย์เกิด 54254
234. คุณฐิติรัตน์ ธีรภาพสกุลวงศ์ 54321
235. คุณสุภาภรณ์ เลิศวัฒนารมณ์ 54350
236. คุณฉวีวรรณ ตันติวุฒิคุณ 55430
237. บริษัทเมททอลเทคโนโลยี จำกัด 55578
238. คุณปฐมพงศ์ วิริยพัตร 55646
239. คุณปรางแก้ว ทองดี 56444
240. คุณณรงค์ บุญผูก 56528
241. คุณอิฐรัฐ สินสาธิตชัย 56609
242. คุณจรีภรณ์ เลิศในสัตย์ 56833
243. คุณธัญดา ธีรเฉลิมกุล 56886
244. คุณปนัดด์ คังสุวรรณ 57120
245. คุณปัทมา สงวนเกียรติ 57131
246. คุณศรีสกุล โรจน์ประสิทธิ์พร 57136
247. คุณอิศรา ทาตะนาม 57202
248. คุณสมมาตร พงษ์นิล 57228
249. คุณธนกฤต ดรุณสนธยา 57256
250. คุณธัญชนก คำชม 57311
251. คุณนัทชา สุวรรณเภรี 57641
252. คุณธนากร สงวนตระกูล 57776
253. บริษัทดิจิลีฟวิ่ง จำกัด 57781
254. บริษัทฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด 57954
255. คุณพรศิริ ติ่งสุวรรณ 57993
256. คุณภัทราวุธ รุธิรวัฒน์ 58064
257. คุณวารุตติ์ มีขวด 58092
258. คุณมัญฑิตา แซ่ยิ้ว 58209
259. คุณดวงรัตน์ น้อยสอน 58305
260. คุณนวลศรี ไตรสถิตวร 58590
261. คุณชนนภัส อังธนนนท์ 58594
262. คุณจิรฐิต สุนทรประดิษฐ์ 58603
263. ด.ต.วิเชียร นพพันธ์ 58710
264. คุณชวรีย์ วิบูลย์ศักดิ์สกุล 58778
265. คุณจุลิน กอเจริญ 58782
266. คุณจันทร์เพ็ญ ด่านไพบูลย์วรวุฒิ 59070
267. คุณอุ่นเรือน โพธิ์จัตุรัส 59184
268. คุณอธิคม จำนาญศิลป์ 59341
269. คุณรัชนี ทองพิพัฒนากูล 59404
270. บริษัทโบนันซ่าเทค จำกัด 59470
271. คุณจรรยา บุญอ่ำ 59487
272. บริษัทโกฮาน (ประเทศไทย) จำกัด 59524
273. คุณเมธาทิพย์ ตันสกุล 59616
274. บริษัทภาสวิทย์ จำกัด 59621
275. คุณนภารัตน์ วีรวรรณ 59855
276. คุณอ้อนฤทัย เบ็ญจพรเลิศ 59857
277. คุณวิพรรณวดี นันทขว้าง 60149
278. คุณอนรรค ใจกระจ่าง 60392
279. คุณกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน 60522
280. คุณศุภศักดิ์ ภูมิสมบัติ 60559
281. คุณนภร ไชยคุณา 60653
282. คุณฉันทนา โคะคูโบะ 60742
283. คุณกิตติ รัตนภาสุร 61109
284. คุณวรรธณะ จดูรกิตตินันท์ 61282
285. คุณศราวุฒิ ช่างคิด 61300
286. คุณสุพัชรี อัมพวา 61463
287. คุณสุรีรัตน์ ยาทิพย์ 61587
288. คุณรุ่งทิพย์ โคตะสิงห์ 62400
289. คุณรักศักดิ์ เมตตา 62450
290. คุณสุนันทา ถนนแก้ว 62646
291. คุณอรอุมา จรรยาปิยพงศ์ 63123
292. คุณณสิกาญจน์ มุสิกธนเสฏฐ 63194
293. คุณสุนีย์ มูลน้อย 63745
294. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64585
295. จรันดา คลินิก 64887
296. คุณธิรดา ธนพิชญ์ 66009
297. คุณนิโลบล กิจไกรลาศ 66667
298. คุณอรนุช สุขเกษม 67028
299. คุณชนาธิป อาวัชนาการ 67239
300. คุณเสาวนิตย์ จีนยิ้ม 67334