ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามใน นิตยสาร Fresh ปีที่ 13 ฉบับที่ 1: เดือน มกราคม-มีนาคม 2556


รางวัลที่ 1 iPod Mini รุ่น wi+cellular 16 GB มูลค่า 20,500 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1. คุณพรรณวดี ตาทอง 36575

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล Starbucks Coffee Card มูลค่า 2.000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. คุณภัทรพร บุญพิชัย 16864
2. คุณสุรวุฒิ รักษาวงศ์ 47099

รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้า Sprinkle Design by Srinlim มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล ได้แก่

1. บริษัทพูลผลทรัพย์ จำกัด 00825/1
2. Accom Asia Co., Ltd. 01455/5
3. คุณสุขเกษม บุญญกริยากร 02921
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอนนี่ส์ เยมส์ บราเดอร์ 03115
5. บริษัทองศา สถาปนิก จำกัด 03549
6. บริษัทอีสบอนน์ คัลเลอร์กรุ๊พ จำกัด 03820
7. บริษัทสีลมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 04411
8. คณะบุคคลศิริกุล 05226
9. ธนาคารออมสิน (สาขาสะพานดำ) 05281
10. บริษัทเจริญธรบิวตี้ จำกัด 05564
11. บริษัทบริคเนส เซอร์วิส จำกัด 05697
12. คุณพรสิน คารวุตม์ 05901/5
13. บริษัทลีดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด 06485
14. บริษัทวิทยาธร จำกัด 07303
15. คุณลดาวัลย์ บูเต้ท์ 07450/2
16. บริษัทเค.ซี.ไอ.จำกัด 08392
17. บริษัทมีเดีย ทรานส์เอเซีย ไทยแลนด์ จำกัด 08511
18. บริษัทออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด 09146
19. บริษัทสำนักกฎหมายคอร์ปัส จูริส จำกัด 09172
20. บริษัทส.ศิริแสง จำกัด 09191
21. บริษัทอาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 09731
22. คุณสุพร พุ่มมาลี 11959
23. บริษัทประสิทธิ์พรวัสดุก่อสร้าง จำกัด 12121
24. บริษัทเอส.พี.แฟคตอริ่ง จำกัด 12422
25. คุณกิ่งสร เกาะประเสริฐ 12553
26. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเลดี้เบิร์ด 12851
27. คุณกัญญา ปัทมรังสรรค์ 12932
28. คุณจันทิรา จัตวาพรวนิช 14848
29. คุณอนุวัฒน์ ธรรมใจ 14960
30. คุณฉันทพัทธ์ ศัตรูลี้ 15096
31. บริษัทกรุงเทพ ซี เอ โอ จำกัด 15146
32. คุณประดิษฐ์ คำช้อย 15871
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปเปอร์อาร์ต 16066/1
34. บริษัทสำนักกฎหมายสมเกียรติ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 16271
35. บริษัทบี ดี จี สตูดิโอส์ จำกัด 16502
36. คุณปิยะพันธ์ แสงสว่าง 16698
37. คุณกนกวรรณ กตัญญสูตร 16903
38. คุณทิพย์รัตน์ เมทินีพิศาลกุล 16927
39. คุณชาตรี หุตะการ 16932
40. บริษัทเรดิโอ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 17110
41. คุณปียกนิฏฐ์ หงษ์ทอง 17279
42. คุณวรพจน์ ถาวรพานิช 17553/3
43. บริษัทอโยธยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด 17691
44. คุณสิริรัตน์ พาร์ทริดจ์ 17698
45. บริษัทคอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 18084
46. คุณมาลี พรรณอุไร 18183
47. คุณศุภโชค รังสิยวัฒน์ 18382
48. คุณวรรณวิณี นิลกระจ่าง 18871
49. บริษัทรีกัลเทรดเดอร์ จำกัด 19039
50. บริษัทยูไนเต็ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 19110
51. COMCOME THAILAND CO.,LTD 19862
52. คุณสมพร อนันต์พรกิจกุล 19987
53. คุณอาภาภรณ์ ทองวิวัฒน์ 20384
54. คุณสุรชัย ศักดาพลชัย 21216
55. บริษัทพีเคแอนด์ทีทูเจ แอ๊ดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด 21228
56. คุณริต้า ชาญวิริยะวุฒิ 21263/1
57. คุณชนากานต์ ไกรรักษ์ 21267
58. คุณกนกวรรณ ตุณสุวรรณ 21699
59. องค์การแคร์ 21794
60. คุณวรรณวิสา วรวัฒน์ 22074
61. คุณยุทธนา วัฒนเพ็ญไพบูลย์ 22120
62. คุณประภาศรี เลาหะเทียนสินธุ์ 22496
63. บริษัทคอนสตรัคชั่น ฟาสเทนเนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22498
64. คุณมนตรี พัฒนาประทีป 22927
65. คุณนันทนัส บุญมาเปรม 22960
66. คุณวีรเดช โฆษิตธนากร 22991
67. บริษัททีราปี จำกัด 23430
68. คุณเริงจิตร มนูญศิริกุล 23831
69. บริษัทแมเจสติค แกรนด์เด จำกัด 24299
70. คุณนที ณ ปัตตานี 24348
71. คุณไพศาล ศิริสินสุข 24427
72. บริษัทคิดดี มีเดีย จำกัด 24742
73. บริษัทเอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด 24899
74. บริษัทสยามแพนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24906
75. บริษัทโปรพรู๊ฟเทค จำกัด 25152
76. ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เค.พาร์ท 25276
77. ร้านเอราวัณ 26262
78. บริษัทยามะคะสึ (ประเทศไทย) จำกัด 26797
79. บริษัทเหิงหัว แบงคอก จำกัด 27314
80. คุณนิติกร โกวิทวีรธรรม 27511
81. บริษัทฮาราดะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 28271
82. บริษัทเค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 28863
83. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสแควร์เซ็นเตอร์ 29050
84. คุณถิระจิตร์ มาลสุขุม 29447
85. คุณเฉลิมพล ศรีรัตนศักดิ์ 29476
86. คุณพัชรินทร์ ขจรคำ 29957
87. คุณอรวรรณ พรรโณภาศ 30082
88. คุณจินตาภา อัศวนิก 30741
89. คุณอารีย์ วงศ์ข้าหลวง 31199
90. คุณสุธามาศ สารชาติ 31503
91. คุณอารีรัตน์ ชิบแมน 32184
92. คุณพิญญา สตัมภรัตน์ 32395
93. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอจีดีเอ 32681
94. คุณกุลนารี ณ ตะกั่วทุ่ง 33827
95. คุณวนิดา เสฏฐรังสี 34379
96. TATA MOTORS (THAILAND) LTD. 34468/2
97. คุณจันทร์เพ็ญ ตงประเสริฐ 34537
98. ห้างหุ้นส่วนจำกัดต.แสงเจริญโลหะกิจ 34675
99. คุณจิตติมา กาสา 35326
100. คุณปุญญิสา อินทรโชติ 35379
101. คุณพินิช พิทักษ์พรสุข 35482
102. คุณปิยะมาศ วรปัญญา 35531
103. คุณณรงค์ ยอดจิตร์ 35651
104. บริษัทรัชดากร จำกัด 35874
105. คุณพนิดา อัชชเสวิน 36173
106. บริษัทโบร์ด-แพค แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด 36303
107. บริษัทบางกอก พินธนาวงศ์ จำกัด 36318
108. คุณภาณุ ศิษฏศรีวงศ์ 36517
109. คุณจินดา ชาญคณิต 36632
110. คุณชนกพิมพ์ อัศวินธนรัชต์ 38898
111. คุณจุฑามาศ ทนานนท์ 39034
112. คุณกังสดาล ฟองอรุณรุ่ง 39351
113. คุณมนิต ติรไพโรจน์ 39483
114. บริษัทคินโยชา (ไทยแลนด์) จำกัด 39632
115. คุณฉันท์ชนก เจียมเจริญ 39802
116. บริษัทเอส วัน ปิโตรเคมีคัล จำกัด 40246
117. บริษัทไอเดียส์ ซิโล จำกัด 40364
118. คุณจตุพล คงสอน 40408
119. คุณวรรณี กรึงไกร 40474
120. คุณปุณณิกา ดุจสราญวรรณ 40727
121. คุณศุภัช เรืองสะอาด 40793
122. บริษัทเบสท์วันจิวเวลแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด 40946
123. คุณชุติมา มายิ่งเจริญ 40980
124. บริษัทไพลเม้าท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด 41070
125. คุณชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ 41413
126. คณะบุคคลสำนักบัญชีกานต์ดนัย 42003
127. คุณนิวัตร ฤทธิพล 42711
128. คุณรณิดา บุญรักษ์ 42762
129. บริษัทนิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 42819
130. บริษัทพิคเจอร์เวิร์ค จำกัด 42920
131. คุณพัฒยา สุวิมล 43752
132. คุณกมลวรรณ ดีบรรเจิด 43932
133. บริษัทคอลลินส์ แอนด์ คอนเนอส์ จำกัด 44661/2
134. คุณอรสุรางค์ อัศวธีระธรรม 44912
135. บริษัทไทย คอเรเซีย จำกัด 45051
136. คุณสุรชัย โรจน์จินทะเวส 45503
137. BEST STAFF RECRUITMENT CO.,LTD. 46280
138. คุณพัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ 46337
139. บริษัทเต๋อไท่ จำกัด 46719
140. คุณนภาพร ลัคโนทัย 46815
141. คุณทิวาพร กิจเอื้อวิริยะ 46874
142. คุณวิวัฒน์ เลิศวิญญู 46920
143. คุณจีรารัตน์ ผลพิทักษ์กุล 46976
144. บริษัทจอยอัส ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 47830
145. คุณปทุมมาลย์ ลูเทนบาค 47988
146. คุณเสรี ไชยศิริ 48108
147. คุณสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย 48477/2
148. บริษัทแอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด 48636
149. คุณกิตติพงษ์ ทวีวงษ์ 48801
150. คุณศิธร ปถมสาคร 48831/1
151. คุณภัณชภรณ์ อยู่ชุ่มธนา 49016
152. คุณอลิสสา อุปศรี 49909
153. บริษัทพาทฟายเดอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 50040
154. คุณภัชดาพร กสิกิจสกุลผล 50237
155. คุณปราโมทย์ กิตติวโรดม 50261
156. คุณสุจิตรา มัณฑะจิตร 50466
157. คุณภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร 50813
158. คุณพวงแก้ว ปริญญานนท์ 51047
159. คุณจันพร นิติโรจน์สกุล 51185
160. บริษัทฮอสปีเทค จำกัด 51332
161. คุณบุญชัย สิริเลิศทรัพย์ 51354
162. คุณนัยนา ศรีไสย 51572
163. คุณชนะชาติ พลพงศ์ 51779
164. คุณดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 51889
165. คุณมยุรี ฮัมสกุล 51893
166. คุณสุวิมล เรืองอนุพงศ์ 51897
167. บริษัทฟอร์จูน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 52340
168. คุณวันทวัชร์ อุสาหะ 52444
169. คุณอรอุมา วิวัฒรางกูล 52693
170. บริษัทเอส.แอล.เมทัลเวอร์ค จำกัด 53706
171. คุณเสาวรส ศรีวิมล 53735
172. คุณกิตติพันธ์ เมธาชุติศิลป์ 54137
173. คุณกนกวรรณ กนกกุลชัย 54631
174. คุณปริวัฏ บริวารพิทักษ์ 54724
175. คุณวรรณี พวงสุข 54997
176. คุณลัดดา คอวณิชกิจ 55057
177. คุณเชาว์รัต อ่อนไสว 55135
178. คุณศรัณย์ ปาลสุทธิ์ 55380
179. คุณบุญญารัตน์ รักเหล่า 55649
180. คุณนวลจันทร์ ดีจะบก 55833
181. คุณชนกนาถ นิรมิตรมหาปัญญา 55969
182. คุณสายชล ทองมุณี 55994
183. คุณนภาภรณ์ เอียม 56044
184. คุณจิรา เมฆตรง 56223
185. คุณคณิสร พูนสิน 56666
186. บริษัทพร้อมพลัส จำกัด 56992/1
187. คุณสุขวสา วัชรีอุดมกาล 56993
188. บริษัทลิยะวรา จำกัด 57064
189. คุณณัฐชลัยย์ รัตนพรพิทักษ์ 57579
190. คุณสุนันทา คูบ่อทอง 58129
191. บริษัทมาเคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58373
192. คุณวีระวรรณ กิ่งอินทร์ 58463
193. คุณอรพิณ ทองรวีวงศ์ 58839
194. คุณวิมล ธราเดชากร 58934
195. คุณวรรณา ก่อเกษม 59358
196. คุณทศพร ล้อมทอง 59437
197. คุณไพริน นิเวศน์ปฐมวัฒน์ 59612
198. คุณนภัทร จันทลักขณา 59613
199. คุณแสงอรุณ ประมวลวนกิจ 59769
200. คุณราตรี มินะสินธุ์ 59809
201. คุณสุชาติ ประสงค์พงษ์ชัย 59963
202. คุณมนต์ธิดา อวยพร 60028
203. คุณปิยะวดี บำรุงกิจ 60092
204. คุณฐิติมา บัณฑรวรรณ 60318
205. บริษัทสหพิทักษ์มอเตอร์ จำกัด 60451
206. คุณอรวรรณ นันทสุรศักดิ์ 60515
207. คุณสุมนา จงวัฒนาภิรมย์ 60543
208. คุณฉัตรชัย ฉัตรโชติกวงศ์ 60606
209. คุณสุทธิโรจน์ เรขะศิระโรจน์ 60761
210. คุณปริชัย กุฎีศรี 60805
211. คุณมานพ ศรีเขื่อนแก้ว 60815
212. คุณทวีศักดิ์ จันทร 60953
213. คุณชาญนรงค์ ลิ้มตระกูล 61085
214. คุณสุภาภรณ์ วงษ์นิยม 61101
215. คุณวราสิริ ศิริคะรินทร์ 61121
216. คุณพันธ์ทิพย์ จันทร์ทอง 61125
217. คุณสุดเขต ทองศิลลา 61143
218. บริษัทไทยเรซซิ่ง จำกัด 61378
219. บริษัทไอ.ซี.ดี จำกัด 61437
220. คุณทัสวรรณ แสงอาทิตย์ 61813
221. คุณสุจินดา ศรีบัว 62031
222. คุณนันท์นภัส ด้วงตา 62034
223. คุณวริพัสย์ จุณณานนท์ 62064
224. คุณชนะ เอี่ยมเกตุแก้ว 62076
225. คุณอรวรรณ สุวินิจจิต 62165
226. คุณรวีวัชร์ เลิศชัยณิชกานต์ 62326
227. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำง่วนฮะเชียง 62333
228. คุณณัฐฐิณี ลาภรัตนวิบูลย์ 62495
229. คุณเพชรัตน์ องอาจผจญ 62635
230. คุณลลิตา พันธ์ลิมา 62723
231. คุณไพรัช ถนอมพันธุ์ 62916
232. คุณสมชาย ดวงพรประทีป 63026
233. คุณอดิศัย วงษ์วิสุทธิกุล 63235
234. คุณวรรณา เจียรแสงทอง 63250
235. คุณนิตยา นีรนาทโกมล 63254
236. คุณนคร ไพศาลกิตติสกุล 63338
237. นิติบุคคลอาคารชุดชิโน-ไทย ทาวเวอร์ 63442
238. คุณอัมพรรณ หยิบงามเจริญสุข 63445
239. คุณยศกฤต หล่อชัยวัฒนา 63839
240. คุณวรทรรศ เอกเกษตรสิน 63861
241. บริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 63873
242. คุณศิลปชัย หัตถกี 63901
243. คุณณัฏฐา กรินทรากุล 63951
244. คุณธัญจิรา บุรานนท์ 64377
245. คุณอานนท์ธวัช อัญจิรเวโรจน์ 64647
246. คุณธีระ อังคสุรกร 64718
247. ธนาคารกรุงไทย สาขานวลจันทร์ 25 65053
248. คุณวีณา รุ่นประพันธุ์ 65399
249. คุณเกษรา วีระวรรณ 65814
250. บริษัทซี.ทู.คราวน์ ครีเอทีฟ จำกัด 65884
251. คุณกานดา สิทธิยอดยิ่ง 66129
252. คุณนงค์ลักษณ์ ทิพย์ปัญญา 66238
253. คุณวีรพันธ์ วีรฤทัย 66836
254. คุณอุบลวรรณ สุวัติพานิช 67059
255. คุณวีรภัทรา หวังลาภ 67090
256. คุณวีระชัย วัณณะพันธุ์ 67144
257. คุณอิงครัตน์ รุ่งวรวิทย์ 67156
258. คุณปัณณพร วงศ์เมธีสุเมธ 67183
259. บริษัทเอ เอ็น โอ อีควิปเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 67291
260. คุณจงรักษ์ สุรางคพาณิชย์ 67663
261. บริษัทโอเอสเคมอเตอร์ส จำกัด 67790
262. ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2 68162
263. คุณสุชาติ สถิตไพล 68288
264. คุณสมชาย วิจิตรสกลกิจ 68318
265. คุณกันยาวีร์ วานิชเจริญโชติ 68450
266. คุณอรพันธ์ อ่อนหนู 68451
267. คุณดวงตา สหัสสานนท์ 68461
268. คุณเยาวเรศ พิษณุพงษ์ 68938
269. คุณกัญญาณี โตสกุล 68961
270. คุณรุ่งทิพย์ แก้วมณีวงศ์ 69110
271. คุณสุหฤท เกตุสมบูรณ์ 69248
272. คุณบุญชู ปรีนคร 69695
273. คุณนิภาภรณ์ ราชวัฒน์ 70010
274. คุณพุทธิวุฒิ วศินสันต์ 70620
275. คุณสาริณี อาจศาสตร์ 70850C
276. คุณสุวรรณา จิตรอบอารีย์ 71035
277. คุณสมพงษ์ วุฒิชัยธนากร 71046C
278. คุณสุรพรรณ เจียมจิตร 71607
279. คุณวรภัทร์ สังข์น้อย 71869
280. คุณประวิทย์ กิ่งชุ่ม 72384
281. คุณปริชาติ ดิษฐกิจ 72385
282. คุณเทวิน ทองไชย 72946
283. ศูนย์การกีฬาประเทศไทยภาค 1 72951
284. คุณธีรยุทธ รัตนภูมิภิญโญ 73123
285. คุณชนิดา แสงเขียว 73204
286. คุณศิริพร คงเล็ก 73547
287. คุณนงลักษณ์ ติดถพันธุ์ 73689
288. บริษัทวีเอ็มซี คอนซัลแต็น จำกัด 73869
289. คุณณรงค์พล แสงธีรกิจ 73914
290. คุณพิพัชรฌา กลิ่นจันทร์ 74474
291. คุณชณัญชิดา พุทธิจิรางกูร 74939
292. คุณสาริญา บุญโฉลก 75277
293. คุณวัชรี เหล่าประยูร 75447
294. คุณญาดา ศักดิ์ศศิชัย 75973
295. บริษัทดี-คอน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 76526
296. คุณนงชนก อัศวธีระธรรม 76575
297. บริษัทโชคธานี จำกัด 76584
298. คุณบุญสม เนกขัมพิทักษ์ 76656
299. คุณพรชนก ปิ่นเพชร 77046
300. คุณฐิติชยาภรณ์ อังสุวพัฒนากุล 77439