ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบคำถามใน นิตยสาร Fresh ปีที่ 20 ฉบับที่ 1: เดือน มกราคม – มีนาคม 2563


  รางวัล ถุงผ้าผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100 % (พับเก็บได้) สปริงเคิล มูลค่า 500 บาทจำนวน 350 รางวัล

1. คุณวินัย เพียรแย้ม 00358/1
2. บริษัทอินเตอร์ ทรานสปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด 00574
3. คุณเนาวรัตน์ ศรีพัชรนันท์ 01832
4. คุณนวพร สิริแสงสว่าง 01962/11
5. คุณอุทัย เกตุนุติ 02265/3
6. บริษัทไทย อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด 02290
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล 03657
8. คุณชิน ลิ้มปวงทิพย์ 03885
9. บริษัทธนาคูณกรุงเทพ (2001) จำกัด 04041
10. บริษัทควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด 04352/1
11. บริษัทเฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์ จำกัด 04824/1
12. บริษัทไซน์ ดีไซน์ จำกัด 04934/8
13. บริษัทพรีโม คอนสตรัคชั่น จำกัด 05065/2
14. บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 05259/1
15. บริษัทเวิลด์เฟอท จำกัด 05702
16. บริษัทกรุงเทพบริการ (โชติชัย) อินชัวรันซ์โบรคเกอร์ จำกัด 05892/2
17. บริษัทบุญภิรมย์ จำกัด 06058/1
18. บริษัทลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด 06121
19. บริษัทสันต์ไทย จำกัด 06288
20. บริษัทชิโยดะ โคฮาน (ประเทศไทย) จำกัด 06707
21. บริษัทอุโตกุ (ประเทศไทย) จำกัด 07232
22. คุณกิตติ์ ลิขิตวิทยาพันธุ์ 07658
23. บริษัทเอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 07811/4
24. บริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 08140
25. คุณสายสุนี จันทร์จรูญจิต 08455/3
26. คุณสุทัศนีย์ กมลมาศรัตน์ 09663/1
27. คุณโซอี้ แทน 100039
28. คุณสุนันท์ เตระพันธ์ 100949
29. คุณสุดาพร เชษฐปริญญา 101129
30. บริษัทดีเบย์ จำกัด 101939
31. บริษัทแพน เอเชีย วอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 102263
32. บริษัทเอ็ม.เค.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 10294
33. คุณรังสรรค์ มณีกาญจน์ 103101
34. คุณวิภานันท์ จันทร์วินิจ 103109
35. บริษัทไทย พาฝัน จำกัด (สาขาที่ 00003) 103357
36. บริษัทคอมคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 104070
37. คุณอริศรา อินทร์นา 104112
38. คุณวุฒิ เศรษฐ์ธนบุญ 104285
39. บริษัทโมซาอิค อายส์ จำกัด 104656/1
40. บริษัทเอ็ดดู-แคร์ จำกัด 10519
41. บริษัทซันเคียว คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 106492
42. คุณอาริยา เจริญชัยเดช 107150
43. คุณมณีรัตน์ สมานมิตร 107198
44. คุณธนพร เพทายบรรลือ 108032
45. คุณณัฐภัทร โชติกุล 108069
46. คุณสุชาติ บุญรัตตานนท์ 108535
47. บริษัทเอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัด 10917
48. บริษัทโคบายาชิ เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 109622
49. คุณสมชาย สุธรรมธารีกุล 109631
50. บริษัทรอยัล ลี แอร์เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 109853
51. บริษัทอเฮด แอพพาเรล จำกัด 11001
52. บริษัทแจ๊สซี่ ครีเอชั่น จำกัด 11159
53. บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด 11195
54. บริษัทอาปาเช่ อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11202
55. คุณนวลสิริรินทร์ จงอุดมเธิศ 113549
56. คุณวิเชียร เจนสวัสดิชัย 11384
57. บริษัทพาราเคมีภัณฑ์ จำกัด 11402
58. คุณสิทธิสินี ยอดแก้ว 114237
59. คุณยุวลี เลิศศิริธรรม 114422
60. คุณสมศรี จิรกาลวิศัลย์ 114911
61. คุณอัญชลี บุญรักษ์วนิช 115918
62. คุณสุธารัตน์ ประภารัตน์ 116160
63. บริษัทโคนิชิยาสึ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 116425
64. คุณชนิดา ตันติยาทร 117199
65. คุณอดิษร เหล่าพิรุฬห์ 117696C
66. คุณเชาวลิต พุฒหอม 117989
67. คุณคงบัญชา มหพันธ์ 118083
68. คุณน้ำค้าง วิพุธอมร 118875
69. คุณวีรนิจ วิชชุรังษี 119562
70. คุณวิไลพรรณ ผดุงศิริกุล 120395
71. คุณพรรณอารี พลายยงค์ 120787
72. คุณพรพรรณธฤต ทองคำ 121176
73. บริษัทสยาม เมเซ จำกัด 12136
74. คุณนฤทธิ์ รัตนาภิรัต 122541
75. บริษัทคนนิยม จำกัด 123365
76. มูลนิธิ ผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) 12388
77. คุณทัศนัย ปลอดเปลี่ยว 124095
78. คุณชฎาภรณ์ ลาภเจริญพร 124898
79. คุณวรรณพร เตชะวิจิตรสกุล 126980
80. คุณมาลี ภัทรเสริมพงศ์ 12733
81. คุณศิริสุข ศรีสุข 127684
82. คุณปวริศร ศิริจันโพธฺ์ 127712
83. คุณธีระพันธุ์ หวังมานะเสถียร 127717
84. บริษัทว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128115
85. คุณสุวลักษณ์ งามจิตร 12837
86. บริษัทไทย ท็อป ช้อยส์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 12866
87. บริษัทเอ คี (ไทยแลนด์) จำกัด 129311
88. คุณภาวิณี ทุมแสง 130413
89. คุณสิยาพัฐ ศิริยศนันทน์ 130815
90. คุณอรนุช รัตนะ 131137
91. คุณปราณี ครุฑเลิศ 13151
92. คุณสุพัตรา ซาโตะ 131739
93. คุณทิพย์พาวรรณ เตโชนิมิตร 131937
94. คุณธาริณี อาตสถิตย์ 132389
95. คุณอนุชา สุภานุกานนท์ 132422
96. คุณอันธิกา ถาวรกิตติวิชัย 132529
97. คุณราตรี ภูมิพานิชย์ 132795
98. รัชนี กิตติคุณงาม 133176
99. บริษัทซี แอนด์ แอร์ ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด 133332
100. คุณรุ้ง สุวรรณดวง 133950
101. คุณศลิษา โชครัตนชัย 134817
102. คุณกรองกาญจน์ วัฒนวงศ์สุโข 134917
103. คุณดวงฤทัย แซ่เป 135085
104. คุณธัญรัตน์ คชรักษ์ 135828
105. คุณธัญรัศมิ์ ธรรมศักดิ์ปฐม 136236
106. บริษัทเอเชีย ที แอนด์ จี จำกัด 136396
107. คุณพรสวรรค์ มัณยานนท์ 137209
108. คุณปรีติ ฤทธิ์มงคล 137976
109. คุณทักษ์กร เมศาร์ภาณุ 138133
110. คุณศิวพร เจริญปัญญาพร 13838
111. คุณธนัชพร ลีเผ่าพันธ์ 138801
112. บริษัทอาร์แอล ไทย จำกัด 13883/2
113. คุณศุนันทวดี อุทาโย 139216
114. บริษัทเอ็มไอ สแควร์ จำกัด 139297
115. คุณจักรวรรณ วงษ์วัฒนาเศรษฐ์ 140004
116. บริษัทไทย เมจิ ฟู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 140332
117. คุณกมล โกมลมนตรี 141041
118. คุณกรรณิกา พัสระ 142750
119. คุณสุชาดา สูรพันธุ์ 145167
120. คุณศศิวิมล รัตนวรรณ 145978
121. คุณธานัท อนินชลัย 147415
122. คุณวิชุตา อินทร์สาลี 149183
123. บริษัทมาวิน เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 149809
124. คุณธนาภา จีนพุ่ม 150730
125. คุณธนิดา สุริยาภิวัฒน์ 151358
126. บริษัทจีทีเอ็น ซัคเซส ซิสเต็มส์ จำกัด 151420
127. คุณณัฐพงศ์ เกตุพล 151871
128. คุณวิลาภรณ์ ศศิโภคา 153708
129. คุณณพิชญา ชัยกิตติภูมิ 153986
130. คุณณัฐฐิกา กาญจนรชตะ 154063
131. คุณพจนีย์ พงศ์พิบุรย์ผล 154627
132. บริษัทสตาดา (ประเทศไทย) จำกัด 155895
133. คุณธัญพร พงศ์เศรษฐไพศาล 157633
134. คุณชุติมา อารยวงศ์วาฬ 157718
135. คุณวาสนา ผลากรกุล 157782
136. คุณศรุตา เกษบุญชู 157890
137. คุณธนะรัชต์ เจริญทรัพย์ 158677
138. คุณนงลักษณ์ วัฒนสมบัติ 159592
139. คุณณัฐ ทองเอี่ยม 160153
140. คุณสินี สุวรรณกาศ 160243
141. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.ที สตีลแอนด์แฟบริคเคชั่น 160247
142. คุณพูนศักดิ์ สัจยากร 160666
143. บริษัทโตโย แมชชินเนอรี่(ที) จำกัด 16132
144. คุณวิบุลจักร ฉันทรางกูร 161526
145. คุณพัชรพร วัฒนา 162507
146. คุณธนกาญจน์ นันทิยานุรักษ์ 162937
147. คุณสิริกัญญา เทิดสุเรนทร์ 163629
148. คุณกุลธิดา ทัพมาลัย 163703
149. บริษัทเอ็นไลน์ อะโกร. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 163797
150. คุณเสาวภาคย์ หรุ่นเกษม 163939
151. คุณธงชัย แย้มชื่นจิตนุกูล 164552
152. คุณถกลวรรณ ศิริวัฒนา 164726
153. คุณธนโชติ ผลเจริญ 164893
154. คุณลินดา จิรธนวิชัย 165383
155. คุณรุ่งอรุณ บัวชุมสุข 165399
156. คุณสุรเมศวร์ ฮาชิม 165564
157. คุณนัทธ์หทัย มาสวัสดิ์ 165658
158. คุณอภิชาติ เทียนเพิ่มพูล 165660
159. คุณหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ 166101
160. คุณชุติมา อนุตรเวคิน 166259
161. คุณปณิธิ ศิรอักษร 166310
162. คุณณรงค์ศักดิ์ สฤษดิชัยนันทา 166867
163. คุณมาริสา จินะดิษฐ์ 167069
164. คุณชนิตา ดิษยธาวิน 168049
165. คุณพิชาภัทร สร้อยเพ็ชร์ 171039
166. บริษัทวี.เอส.เซรามิค 1996 จำกัด 17401
167. บริษัทไรท์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด 17689
168. บริษัทแอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด 17716
169. คุณอัญชลี สำลีอ่อน 17864
170. บริษัทไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 17947
171. บริษัทดี.อี.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 18096/1
172. คุณชนันท์ธิดา นันทิศาวงศ์กุล 20165
173. บริษัทตลาดรถเซอร์วิส จำกัด 20243/1
174. คุณวลัยพรรณ สุวรรณชาติ 20824/1
175. บริษัทพอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด 20859
176. คุณพรรณทิพา บวนธนจรรยา 21256
177. คุณสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์ 21550
178. คุณประภาศรี เลาหะเทียนสินธุ์ 22496
179. คุณกาญจนา พักตร์วัฒนการ 22531
180. บริษัททีราปี จำกัด 23430
181. คุณสุทัศน์ ฉัตรธนุปกรณ์ 23863
182. คุณอรวรรณ ไม้สนธิ์ 24071
183. บริษัทสินกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด 24179/2
184. คุณชื่นจิตต์ บุญประคอง 24238
185. คุณนที ณ ปัตตานี 24348
186. คุณมาลินี กรีทอง 24833
187. บริษัทสยามแพนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24906
188. คุณไอยสรวง วิเศษจิตร 25036
189. คุณวรรณี กาญจนมา 26052
190. ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เอส.แฟคตอรี่ 26096
191. บริษัทบี ยู จี สตูดิโอ จำกัด 26139
192. บริษัทเอ.ที.อี.คิว. (ประเทศไทย) จำกัด 29074
193. บริษัทมาธา เทคโนทูลส์ จำกัด 29436
194. พันเอกหญิงสุจินดา คำวงษา 29842
195. คุณยิ่งยศ อิ่มประเสริฐ 30096
196. คุณสุวันเพ็ญ คนเทศ 31546
197. บริษัทโกลบัล แล็งเกวจ รีซอส เซ็นเตอร์ จำกัด 32147
198. บริษัทสยาม เอโต้ จำกัด 33023
199. คุณสมบูรณ์ อิทธิสารรณชัย 33050
200. คุณสิริรัตน์ สุรมิตร 33358
201. บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 33402
202. บริษัทอัปสรา กรุ๊ป จำกัด 34137/1
203. บริษัทสยาม ทีเอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด 34572
204. คุณดารณี แซ่แต้ 34780
205. คุณภรณี เกษมศรี ณ อยุธยา 34896
206. คุณสันติ คูห์ศรีวิโรจน์ 34908
207. คุณเบญจลักษณ์ สว่างเนตร 36131
208. คุณชมภูนุช นนทิเวทพงษ์ 37246
209. คุณนงเยาว์ มะลิซ้อน 37958
210. คุณพงพิศาล สิริมาลัยพงศ์ 38297
211. คุณพันทิพา ศิริวัฒน์ 39052
212. บริษัทยูเคซี อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 39133
213. คุณฉันท์ชนก เจียมเจริญ 39802
214. คุณศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา 40329
215. บริษัทลาซาลสตูดิโอแอนด์มาร์ท จำกัด 40390
216. คุณปริฉัตร เกียรติถนอมกุล 41416
217. คุณฐิติรัตน์ เสียงเสนาะ 41981
218. คุณนงนาฎ อรัญยะนาค 42050
219. บริษัทซัน-วา เทคโนส์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด 42229
220. ห้างหุ้นส่วนจำกัด3 เค. พลาสติคอุตสาหกรรม 42747
221. คุณเมตตา ศุภกิจจานุสรณ์ 43212
222. คุณธัญพร สุคนธ์ขจร 43285
223. คุณทองเมือง เพ็งโสดา 43697
224. คุณรัตพร บูชนียพงศ์ 43791
225. คุณกมลวรรณ ดีบรรเจิด 43932
226. คุณเยาวลักษณ์ สิงหเสม 44676
227. คุณปัณณทัต ลัดใหม่ 45213
228. คุณธีรยุทธ ก่อกิจสวัสดิ์ 45771
229. คุณนิภา มั่นยิ่ง 46304
230. คุณลักษณา ทรัพย์ชูกุล 47080
231. บริษัทเอ็น ไอ ไอ เอฟ ที จำกัด 47469
232. คุณสุดารัตน์ มานะศิลป์พันธ์ 47865
233. คุณธัญญพัทธ์ ว่องวงศ์ชนาสิน 49478
234. คุณภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร 50813
235. คุณสุพรรณี ศริหิรัญพัลลภ 50861
236. คุณนิธิ วณิคพันธุ์ 51000
237. บริษัทโตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด 51271
238. คุณพึงใจ ฉั่วศรีสกุล 52264
239. คุณชัยยศ บุญยิ่งวัฒนานนท์ 52793
240. บริษัทอะท็อป อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 52881
241. บริษัทเอ็มอาร์ แอนด์ ทีเอส จำกัด 53237
242. คุณภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ 53464
243. คุณเรืองวิทย์ จงประทีป 54138
244. คุณณัฏฐวี โกมุทมาส 54389
245. คุณนัฐพล จารุนครินทร์ 54886
246. คุณกรวิยา โลหิตหาญ 55086
247. คุณฉวีวรรณ ตันติวุฒิคุณ 55430
248. บริษัทมาสเตอร์ สตีล จำกัด 55451
249. บริษัทแอซเซ็นเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 55882
250. คุณสมภพ เตียงตระกาลสุข 56364
251. คุณมุกดา ทองสอาด 56565
252. บริษัทไทย ที ซี จำกัด 57026
253. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างง่วนไช่หลี 57310
254. คุณธีรพงษ์ ชำนาญศรี 57452
255. คุณกนกวรรณ เจียระไนมณี 57900
256. คุณดวงเดือน อุดรวัฒนโชค 58390
257. ร้อยตำรวจเอกเรืองวิทย์ รัตนบุญทวี 59708
258. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรปราการ 59742
259. คุณทวีศักดิ์ จันทร 60953
260. บริษัทเพลินเซ็นเตอร์ ภาษาอังกฤษ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 61079
261. คุณอิทธิชัย เสือวรรณศรี 61306
262. บริษัทคาลิฟาส จำกัด 61403
263. บริษัทฟู้ดโคม่า จำกัด 61403/1
264. คุณสุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์ 63308
265. บริษัทเมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 63511/1
266. บริษัทเอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด 63583
267. คุณแพรวทิพย์ ตั้งเสรีมั่นคง 63661
268. คุณผ่องศรี จันทรคุปต์ 64429
269. บริษัทสวิฟท์ เอ็นเนอยี จำกัด 64528
270. บริษัทเม็นเทอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 65148
271. คุณวินิตยา วรายน 66341
272. คุณนงนุช มณีฉาย 66389
273. บริษัทเอส แอนด์ ดับเบิลยู ยูไนเต็ดกรุ๊ป จำกัด 66884
274. บริษัทกวนอู เดคคอร์เรท จำกัด 67562
275. คุณศศิธร ตั้งศิริเจริญ 68260
276. บริษัททรัพย์อนันต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 68523
277. คุณอารี มีกุล 68684
278. คุณสมพร ศิริตัน 68778
279. คุณนิยะดา เสนาจักร 69216
280. คุณอังคณา เจริญแพ่งจินดา 69661
281. คุณปนัดดา กาญจโนมัย 69790
282. บริษัทดีวายน์ โยคะ จำกัด 70039
283. คุณมณีน้อย ลาภจินดา 70070
284. คุณเกศสิรินทร์ ไพโรจน์ 70305
285. คุณสุรีย์ โฆสิตะมงคล 71277
286. คุณวิรัช สุชาติล้ำพงศ์ 72555
287. คุณฤดีวรรณ เรืองสนาม 73410
288. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ธเวิด แทรเวิล 73421
289. คุณนวพร สิริแสงสว่าง 73717
290. คุณประกายแก้ว รูปชัยภูมิ 76451
291. บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น จำกัด 77378
292. คุณสมร ถาวรปรารถนา 77575
293. คุณภาสินี แซ่ลิ้ม 78520
294. คุณแสงเดือน จงสุข 78664
295. คุณอัศนีพร ดีโรจน์วงศ์ 79381
296. บริษัทเจ บี เบรก คอร์โพเรชั่น จำกัด 79782
297. บริษัทอินโนวาเร่ จำกัด 80450
298. บริษัทยูพีดี ธนบุรี จำกัด 81297
299. คุณพรชนิตว์ ศาสตร์ศิลปการ 81651
300. คุณจิตรกร หารัญตา 81842
301. นิติบุคคลอาคารชุด อีส ทาวเวอร์ 81919
302. คุณจุฑา สุขหงษ์ 82549
303. คุณวัชรากร จิตมิตรสัมพันธ์ 82764
304. คุณณัชฎาพร เบคเคอริง 83066
305. คุณกชพรรณ เลิศเธียรชัยกุล 83601
306. คุณนิรมล อัศวกุล 84118
307. บริษัทเซโซเทค (ประเทศไทย) จำกัด 84703
308. คุณอโณทัย วรสุนทรารมยณ์ 85498
309. บริษัทมารุชิน (ประเทศไทย) จำกัด 85680
310. คุณมาลา เชิดวรพงศ์ 85789
311. บริษัทเอทูดี เอเชีย จำกัด 86116
312. คุณกรณัฏฐ์ ชัยจำ 86362
313. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจเอสฟรุตเทรดดิ้ง 86657
314. คุณพึงใจ มงคลปทุมรัตน์ 86716
315. คุณอนุรีย์ วรินทา 86786
316. คุณมโนพร เจริญศิลป์ 87296
317. คุณลดารัตน์ เฟื่องฟูสิน 87521
318. คุณตวงทิพย์ คลศรีชัย 87651
319. บริษัททรี เอส.โอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 87913
320. ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณี ยานยนต์ (สำนักงานใหญ่) 88016
321. บริษัทคิง-กู๊ด เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 88479
322. คุณจารุนันท์ ตันเจริญผล 88688
323. คุณรัชฏา เปาทอง 89112
324. คุณอดิศร ชินวรวิชิต 89975
325. บริษัทพี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด 90226
326. คุณพันธ์วิรา พิษณุพจน์ 90362
327. บริษัทนาวานี จำกัด 90544
328. บริษัทจัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด 90550
329. บริษัทโฟกัสเมดิเทค จำกัด 90828
330. คุณพิมลพรรณ อัศวเลิศพานิช 90927
331. คุณธงชัย สันติร่วมใจรักษ์ 91876
332. คุณณรวี วรสุขวณิช 92138
333. คุณอัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์ 92454
334. คุณศรศรี พิเศษกุล 93541
335. คุณธูป ก่อเจดีย์ 93854
336. คุณกิ่งแก้ว ยิ่งสุวรรณโชติ 94208
337. คุณไชยยงค์ วาศน์อำนวย 94772
338. คุณสุธีรา แซ่เอง 95025
339. คุณนิดา ภู่วนิชย์ 95797
340. บริษัทธนบรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 96013/30
341. คุณยุวดี แต้ศิริ 96063
342. คุณจันทร ดิลกโกมล 96819
343. บริษัทวีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด 97492
344. คุณพัชรินทร์ วังแก้วหิรัญ 97675
345. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแชมป์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและการพิมพ์ 98066
346. คุณปนัดดา อัศวศรีวรกุล 98093
347. บริษัทนิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 98473
348. คุณกฤษดา สุรกิจโกศล 99015
349. คุณณัฎฐนิช ตันทนาภรณ์กุล 99042
350. คุณพิมพา ทับทิมทอง 99490