ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบคำถามใน นิตยสาร Fresh ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 : เดือน เมษายน – มิถุนายน 2564


 รางวัล ขวดน้ำ Stainless Steel tumbler  มูลค่า  390 บาท จำนวน 350 รางวัล

1. คุณ มะลิ เกรียงอุดม 00033/9
2. บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 00898
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมอเตอร์ 01299/1
4. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 01387/31
5. บริษัท บริดจ ท๊อป จำกัด 01609
6. บริษัท วี.ที.วี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 01813
7. คุณ ลัดดา ไพศาลจิรศักดิ์ 01834/1
8. บริษัท ไทย อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด 02290
9. คุณ นุสรา อังสนันท์ 05368
10. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด 05586
11. บริษัท ทูอี ดีไซด์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด 05752
12. นิติบุคคลอาคารชุด ริชมอนด์ ออฟฟิต 06406
13. บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 06602
14. บริษัท ชิโยดะ โคฮาน (ประเทศไทย) จำกัด 06707
15. บริษัท โอเรียนเต็ล เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 06837
16. บริษัท มัลติแทคติกส์ จำกัด 06957
17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่งเส็งฮวด 07045
18. PEARSON EDUCATION INDO CHINA LIMITED 07541/2
19. บริษัท ภัทรชัย แฟคตอริ่ง จำกัด 07616
20. บริษัท สกายแอคเซส ทราเวิล จำกัด 07622
21. บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด 07630
22. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE 08375
23. บริษัท ซีดี คอนส์ จำกัด 09193
24. บริษัท อัฟล๊อต ฟิวเจอร์ เฟรท แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 09326
25. บริษัท เดอะ เซลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 09344
26. บริษัท แนชเชอเริลมีเดีย จำกัด 09753
27. คุณ รุ่งอรุณ เรืองฤทธิ์ 102172
28. คุณ รังสรรค์ มณีกาญจน์ 103101
29. บริษัท 9 โตไกล จำกัด 103264
30. บริษัท ยูนิคโค้ทติ้งเคมีเคิลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 103737
31. คุณ กฤษดา จุลสุคนธิ์ 104207
32. บริษัท บลู แมงโก้ พับลิชชิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10517
33. บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 105555
34. บริษัท อัลตรา ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 105641
35. บริษัท เจเค ครีเอชั่น จำกัด 105989
36. คุณ ประวิทย์ เอี่ยมประสงค์ 106066
37. คุณ กันย์รัตน์ ลีลาล้ำเลิศ 106343
38. บริษัท สหศรีรัตนสมบุญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 106636
39. บริษัท เอส ดับบลิว เทคนิคคอลเซอร์วิส จำกัด 106865
40. คุณ ธนพร แก่นเพชร 107214
41. คุณ นิตยา ชัยรัตนพงศ์ 107853
42. บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 107929
43. บริษัท เชฟโรเลตเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10825/1
44. คุณ อุบลวรรณ พจน์ชพรกุล 10845
45. บริษัท เอ็กตร้าเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 109158
46. คุณ ณัฐธยาน์ เฟื่องวิทยาการ 110519
47. บริษัท พรีเมี่ยม ลอฟท์ จำกัด 110582
48. คุณ กมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ 110741
49. คุณ ธนกฤษ ศิลาวลกุล 112271
50. บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด 11402
51. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 114174
52. บริษัท เยาวราช อึ้งยู่เฮง 2 จำกัด 114881
53. คุณ สมศรี จิรกาลวิศัลย์ 114911
54. คุณ สรัญ เข็มทอง 116523
55. บริษัท ซันกรีน มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 11681
56. บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11731/4
57. คุณ ธนพัฒน์ กลิ่นพิบูลย์ 117417
58. คุณ ปัญญา วงศ์จินดาพรรณ 118223
59. คุณ สุริยัน ตีระพงษ์ศักดิ์ 118536
60. คุณ ขวัญศิริ แก้วดำ 118862
61. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 119536
62. บริษัท ส. ไพรัชฮีตเตอร์ จำกัด 12002
63. คุณ พรพรรณธฤต ทองคำ 121176
64. คุณ สัมฤทธิ์ สว่างคำ 121428
65. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสตีลเฟอร์นิเจอร์ 12190
66. บริษัท เจเอสพี โฟม โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 122122
67. คุณ นฤทธิ์ รัตนาภิรัต 122541
68. คุณ นริศา แจ้งเจนศิลป์ 122550
69. คุณ พรพจน์ วิรุฬห์ธนวงศ์ 123970
70. บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด 124236
71. คุณ ศักดิ์ศิริ เทพทวีพิทักษ์ 124323
72. KOBELCO SOUTH EAST ASIA LTD. 127114
73. บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 127359
74. บริษัท เอ็มแอนด์พี เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่) 127372
75. คุณ นุสรา ฉุยฉาย 127636
76. บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด 128257
77. คุณ นุชจรินทร์ อธิจักราวุธ 128539
78. บริษัท เวสเตอร์ ดีไซน์ จำกัด 129725
79. คุณ ธงชัย จิตรีชาติ 130100
80. บริษัท เปน-จีน จำกัด 13025
81. คุณ เธียรธาวิน เอกเธียรรัตน์ 130360/1
82. คุณ ชัยพฤกษ์ บัวสุขสุคนธ์ 130508
83. คุณ กิตติพงษ์ วิริยะมนต์ 131253
84. คุณ คีย์ตะวัน วิบูลย์สันติพงศ์ 131746
85. คุณ รุ่งนภา ภัทรธีรานนท์ 131761
86. คุณ ณิชาภา สังโยคกุล 131949
87. คุณ อำนวย พิทยพรพงศ์ 133032
88. คุณ อุไร สุขสำโรง 133707
89. คุณ ชัญญา จุยวน 133742
90. คุณ กิตติศักดิ์ จิรเจริญ 133746
91. นางนิศากานต์ สิริกาญจนากุล 134970
92. คุณ ศรันรัตน์ หวังเจริญมณี 134972
93. คุณ มณเฑียร อึ้งโพธิ์ 135177
94. คุณ กฤษกร วังชญานนท์ 135472
95. บริษัท พอลล่า เจ จำกัด 135653
96. คุณ อลงกรณ์ โชติสถิตย์ชัย 136118
97. คุณ ธัญรัศมิ์ ธรรมศักดิ์ปฐม 136236
98. คุณ ปัฐวี ตั้งทองจิต 136285
99. คุณ สมจิตร์ สุจิตกุล 136789
100. บริษัท กิเคน ซังโก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 13717/3
101. คุณ พรสวรรค์ มัณยานนท์ 137209
102. คุณ ปิติ ฤทธิ์มงคล 137976
103. คุณ สุรีพร ศรีสุริยชัย 138140
104. บริษัท สำนักงานกฎหมาย บางกอก สุพรีม จำกัด 13852
105. คุณ ฐิติญา บรรจงธนกิจ 13875
106. บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 138985
107. บริษัท เอชบี ดีไซน์ จำกัด 139357
108. คุณ ธัญรัตน์ ลาภธนภัทร 140011
109. บริษัท ไทย เมจิ ฟู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 140332
110. บริษัท เมืองเอกวิสต้ากอล์ฟคอร์ส จำกัด 140512
111. คุณ จรรยา บางเพ็ง 141318
112. บริษัท ซัมมิท เคมิคอล สเปเชียลตี้ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 14238
113. คุณ วิไลลักษณ์ อยู่ฤทธิ์ 142612
114. บริษัท เมเยอร์เรซิ่น จำกัด 142889
115. บริษัท จีเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 145836/1
116. คุณ ณัฐธนา พฤกษ์มหาดำรง 147851
117. คุณ ชลพันธ์ มีศิริ 149058
118. คุณ วิชุตา อินทร์สาลี 149183
119. คุณ นฤพนธ์ กิจโมกข์ 149362
120. คุณ อนุพันธ์ กิตติวัฒนานันท์ 149545
121. คุณ วินัย บูรณะวิบูลย์ 149617
122. คุณ อรุณี ตั้งเกียรติ์ธรรม 149976
123. บริษัท โกลบอล แมช คีย์ พาร์ทเนอร์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 151212
124. คุณ ศักดิ์ชัย อัครดำรงเดช 151690
125. คุณ สมทรง โอชะ 152009
126. คุณ พิมลพร ถิระวรรณธร 152823
127. บริษัท เอดีพี ออโต้ จำกัด 153086
128. คุณ ประเทือง สตภูมินทร์ 153438
129. บริษัท ไออาร์ซีเอส คอนซัลติ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 154187
130. บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 155781
131. คุณ โชติรัตน์ แสงโพธิ์ศิริ 156941
132. คุณ วิมล เจริญสุขสมบูรณ์ 158123
133. คุณ สุธาศิณี ธัญญะ 158681
134. คุณ วาณี วิมลมุกข์ 159375
135. คุณ นันธนันท์ กัลยาณสุต 159394
136. คุณ นิธิอรอ์ ชินางกรูภิวัฒน์ 159445
137. คุณ ณัฐ ทองเอี่ยม 160153
138. คุณ รัฐพงศ์ จำเริญขจรสุข 160383
139. คุณ วิบุลจักร ฉันทรางกูร 161526
140. บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด 162351
141. บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จำกัด 162734
142. คุณ จารุชา ธนทัตชนะกุล 162834
143. บริษัท แอคเคาน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด 16287
144. คุณ สิริกัญญา เทิดสุเรนทร์ 163629
145. คุณ ฐิติกร เหล่าศรีวิจิตร 163706
146. คุณ นภาพรรณ อนันตเจริญ 163864
147. คุณ ลินดา จิรธนวิชัย 165383
148. บริษัท วรรณ์รัฐชาติ วิศวกรรม จำกัด 165480
149. คุณ เสาวนีย์ นันทพันธ์ 165506
150. บริษัท สเปลนเดอร์ โซลิส จำกัด 165952
151. คุณ มะลิวรรณ คุปต์ถาวรฤกษ์ 166137
152. คุณ อารี ลิ้มวุฒิวงศ์ 166367
153. คุณ จิรคม อังควัฒนะพงษ์ 166542
154. บริษัท อดิสสิโอ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 16663
155. คุณ นุภาภรณ์ ธีระอัมพรกุล 167567
156. คุณ นารี เสริฐสุวรรณกุล 167594
157. คุณ พรรณี ทนุบำรุงสาสน์ 167869
158. คุณ นงนุช กมลสาธิต 167879
159. คุณ ธนพร เตชะเวชเจริญ 168775
160. ธนาคาร ออมสิน (สาขาบิ๊กซีหทัยราษฎร์) 168975
161. คุณ อมรา บูรณธนิต 169731
162. คุณ ธวัชชัย มีชัย 170283
163. คุณ รัตติยา แพทเทอร์สัน 170990
164. คุณ วสันต์ สุวรรณเภรี 171035
165. คุณ จรีพร โหราไทย 171169
166. คุณ เกษศิรินทร์ เกษแก้ว 17139
167. คุณ พีรภัทร สว่างเนตร 171440
168. คุณ สุนีย์ เลิศสุกิตติพงศา 172151
169. คุณ สุมนา เตี้ยงาม 172257
170. คุณ อุษา สาระสาลิน 173674
171. คุณ สุโรจน์ โอวัฒนานุกูล 173690
172. คุณ สินทรัพย์ พงษ์พิทักษ์ชัย 174295
173. คุณ ศิวพร สระทองแพ 174335
174. คุณ สุดาพร โพธิ์เงิน 174709
175. คุณ ยุคล เพ็ญจันทร์ 175026
176. คุณ ปิติกรณ์ เครือแดง 175327
177. คุณ อรพิน เจริญสุขมงคล 175560
178. คุณ อัมพร ไตรพาณิชย์กุล 176565
179. คุณ พชรจันทร์ บูรณสมุทร 177193
180. คุณ นุช พรามเจริญ 177437
181. คุณ กอบกุล พีระพัฒน์ตระกูล 177777
182. บริษัท นูยู จำกัด (สำนักงานใหญ่) 177856
183. คุณ ปภัสวรรณ แสวงพันธ์ 178026
184. คุณ ธีรารัตน์ แย้มอนันต์ 179164
185. บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จำกัด 17956
186. คุณ อินทัช อัคนิวรรณ 181385
187. คุณ สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ 181571
188. คุณ จุฬาลักษณ์ วิศวชลกานต์ 181623
189. บริษัท ไอทีไอ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 182564
190. คุณ สืบไทย สุริยลักษณ์ 182571
191. คุณ กาญจนา พาดี 182584
192. คุณ ดวงมณี ทิฐิศานต์ศิริ 18340
193. คุณ ศรีวิไล ทัศนศรีวรการ 183492
194. คุณ วิสสุตา วัณนาวิบูล 183503
195. คุณ จิราภรณ์ คำสอน 184194
196. คุณ ปทิตตา จารุชัยมนตรี 185550
197. คุณ รัชนี เหล่าคำ 186757
198. คุณ พานทอง บุญเจริญชัยยศ 186774
199. คุณ ปุณยนุช ปิติพงศ์พาณิชย์ 187456
200. คุณ ญาดา คณานุรักษ์ 187571
201. คุณ วัชรพล วงศ์โพธิสาร 187996
202. คุณ สุภาพร อรุณวณิชย์พร 188871
203. คุณ ณรงค์ศักดิ์ วรวิเศษ 189060
204. คุณ พงษ์เทพ พรพิทักษ์พงศ์ 189336
205. คุณ พัชรี ตริยพงศ์พัฒนา 189384
206. คุณ ยุพา พิกุลแก้ว 189466
207. คุณ ประสงค์ อธิคมไตรรัตน์ 189484
208. คุณ คันธิยา วงศ์จันทา 190221
209. คุณ สุฐิกานต์ สาธิตอภิวันท์ 190483
210. คุณ โอฬาร สว่างนุวัตรกุล 190652
211. คุณ วิณัฐ จิรฤกษ์มงคล 191349
212. คุณ เบ็ญจา นกน่วม 191490
213. คุณ จันทร์เพ็ญ เหลืองมณี 191679
214. บริษัท กิ้มกัง จำกัด 191709
215. คุณ อาริชา โอฬารวณิช 191808
216. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 19554/1
217. บริษัท เอส-เทค อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19930
218. คุณ อาภาภรณ์ ทองวิวัฒน์ 20384
219. คุณ วลัยพรรณ สุวรรณชาติ 20824/1
220. บริษัท ฟูจิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด 20881
221. คุณ พรรณทิพา บวนธนจรรยา 21256
222. คุณ ชนากานต์ ไกรรักษ์ 21267
223. บริษัท ยูนิตี้ คอมเมอร์เชียล จำกัด 22037
224. คุณ รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ 22457
225. คุณ สุกัญญา มีสุข 23639
226. บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด 23883
227. บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 25161
228. บริษัท ฟรอม พลาสติก เอเชีย จำกัด 25648/1
229. บริษัท มิลเลี่ยน สมายล์ จากัด 25982
230. คุณ วรรณา เตระพันธ์ 27284
231. คุณ วลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ 27395
232. บริษัท นิเชีย เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 29189
233. บริษัท ซี.เอส.พลาสแม็ค จำกัด 29329/1
234. บริษัท ลาลา ดูลี่ จำกัด 29853
235. บริษัท สแกนอาร์ต จำกัด 30048
236. DAIWA SECURITIES CO.LTD. 30065
237. คุณ กิตติ เลิศเธียรชัยกุล 30791
238. คุณ รุ่งพัฒนา เกตุแก้ว 31291/1
239. คุณ สุวันเพ็ญ คนเทศ 31546
240. คุณ นิพนธ์ ศรีเวียง 31577
241. บริษัท ออสก้าร์ แมนชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 32320
242. คุณ กิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์ 32673
243. คุณ สมจิตต์ ชัยชนะลาภ 33425
244. บริษัท บีเคเอ็ม จำกัด 34001
245. บริษัท ทรีนา แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 34540
246. คุณ มานิตา พงษ์สุทธิพาณิชย์ 34584
247. คุณ อัจฉริยา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 35049
248. คุณ ดรุณี จาริกานนท์ 35951
249. คุณ อุไรวรรณ พุ่มทองคำ 35982
250. คุณ ธนภร ลอเพ็ชร 37010
251. คุณ ธัญญ์นลิน นิธินันท์กุลภัทร 37107
252. คุณ วิชุดา หรรษาจารุพันธ์ 41680
253. คุณ ธัญพร สุคนธ์ขจร 43285
254. บริษัท สยามบิสคาร์ จำกัด 43293
255. คุณ มาลินี ฐานะพันธ์ 43981
256. คุณ ปัณณทัต ลัดใหม่ 45213
257. บริษัท ไทยชิฟเท็กซ์ไทล์ จำกัด 45326
258. คุณ ธวัช อัครวิทยาภูมิ 45613
259. คุณ สุพรรณนิจ พลเสน 45848
260. คุณ สุมาลี ชูชัยศักดิ์พิชิต 45865
261. คุณ สินชัย สงวนหล่อสิทธิ์ 46121
262. คุณ นิภา มั่นยิ่ง 46304
263. คุณ ฐิตารีย์ ธำรงชลพิสิฐ 47696
264. คุณ สุดารัตน์ มานะศิลป์พันธ์ 47865
265. คุณ ระพีพร ใจภักดี 49025
266. บริษัท จัดการอาคารสีลมพลาซ่า จำกัด 49355
267. คุณ ธารทิพย์ ง้าวสุพรรณวงศ์ 50350
268. บริษัท เอส อี พลัส จำกัด 50406
269. บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 51092/6
270. บริษัท ไทย พาราดิโซ ฟู๊ดส์ จำกัด 51853
271. คุณ มยุรี ฮัมสกุล 51893
272. บริษัท บลูสโตน อิงค์ จำกัด 52267/1
273. คุณ พรรณทิพย์ ศิริวัฒนาโกศล 52933
274. คุณ ปุณญิศา โกยสมบูรณ์ 53267
275. คุณ ธนินท์รัฐ รัตนมาลาวงศ์ 53523
276. คุณ นฤมล อุมาวงสกุล 54729
277. คุณ สุนทรี อรพินทร์ 54908
278. บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด 54931
279. คุณ ชนกนาถ นิรมิตรมหาปัญญา 55969
280. คุณ เพลินศิริ ธนิตานนท์ 56605
281. บริษัท บิซซิเน็ส แอ็ดไวเซอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 57883
282. คุณ วิศิษฐ์ องอาจนิราภัย 59852
283. คุณ จีรศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 60013
284. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อร่ามเรืองรอง แวนเอส 60655
285. คุณ ดาราพร มีสง่า 60806
286. คุณ เพ็ญศรี พิพัฒน์จรูญ 61478
287. คุณ สุดเขต เอกสุข 61586
288. คุณ รักษ์เขต เกตุนิมะ 62171
289. คุณ ภารดี ยั่งยืน 62374
290. THE EMBASSY OF ITALY 62827/1
291. คุณ ไพทูรย์ กุศลพัฒนา 63020
292. คุณ อดิศัย วงษ์วิสุทธิกุล 63235
293. บริษัท รอยัลสุวรรณภูมิ โลจิสติก จำกัด 63331
294. คุณ ณิชนันท์ โรจนารังสรรค์ 64115
295. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เทียนชัย 64329
296. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64585
297. คุณ โสพิศ พิพัฒนกุล 65546
298. บริษัท โมริโตโม (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 65875/1
299. คุณ อุรัชทา ประธานพรศักดิ์ 66585
300. คุณ พลภัทร์ จินตโกวิท 67232
301. บริษัท ไพทร์พลัสส์ จำกัด 67374
302. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ซี โปรดักชั่น 68194/1
303. คุณ ศศิธร ตั้งศิริเจริญ 68260
304. คุณ สมชาย วิจิตรสกลกิจ 68318
305. คุณ ชัยพงษ์ คลังเจริญชัย 69000
306. คุณ ประยูร อริยะโภคะกุล 69274
307. คุณ ภูดิท ศุภนิมิตสกุล 69752
308. คุณ มณีน้อย ลาภจินดา 70070
309. คุณ วิทูร ปุณยกนก 70218
310. คุณ ทัศนีย์ ยุติชาติ 70741/1
311. คุณ สมพงษ์ วุฒิชัยธนากร 71046C
312. คุณ วรนาถ ปานเจริญ 71846
313. คุณ วิมลพรรณ เครือสุภา 72003
314. คุณ สิริยุพา รุ่งโรจน์ 72090
315. คุณ ภรณี มณี 72094
316. คุณ ชวลิต จำปี 72139
317. คุณ ชัยโรจน์ ประสิทธิผล 73715
318. คุณ สุวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์ 74649
319. กรมคุมประพฤติ 75666/12
320. คุณ อุษณีญา อุรุพงษา 77457
321. คุณ โชตวิชช์ ลือสุวรรณกิจ 77516/1
322. คุณ กาญจนา ฟักไพโรจน์ 78598
323. บริษัท ไทยซีเม็ก จำกัด 79409/1
324. คุณ ณัฐธัญ สวิงทอง 81274
325. คุณ มะลิ ยอดจันทร์ 81822
326. คุณ สมควร ช้างเอม 82331
327. คุณ กชพรรณ เลิศเธียรชัยกุล 83601
328. บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด 85428
329. บริษัท ดี 2 เค ชิปปิ้ง จำกัด 85469
330. บริษัท เอทูดี เอเชีย จำกัด 86116
331. คุณ ภูวเรศ ศรีราปราน 87041
332. คุณ สันติ เอี้ยว 87094
333. บริษัท ฟูโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 89068
334. บริษัท ศศะนาวิน อาร์คิเทคส์ จำกัด 89561
335. คุณ บดินทร์ธร วงศ์วิเศษกิจ 89795
336. บริษัท นิปปัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 89799
337. คุณ กิตติพงษ์ รัศมีทองประกูล 89837
338. คุณ วิภา พิพัทธกุศลสุข 91163/1
339. บริษัท เด็นเก็นชะ (ประเทศไทย) จำกัด 91301
340. คุณ เนตรนภา หอมเกษร 94104
341. บริษัท นิกเกะ (ประเทศไทย) จำกัด 94250
342. คุณ จันทร ดิลกโกมล 96819
343. บริษัท โทโย-โร (ไทยแลนด์) จำกัด 96855
344. บริษัท อิวาซากิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 97317
345. คุณ สิปปกร สุขเจริญ 97901
346. คุณ อุดมลักษณ์ มณีสมบัติ 98227
347. บริษัท ไทย เมอิวะ เทรดดิ้ง จำกัด 98872
348. คุณ ณัฎฐนิช ตันทนาภรณ์กุล 99042
349. คุณ ฐิติพร ธนาธรรมธร 99383
350. บริษัท ดี แอนด์ อาร์ ออร์เทนติค เวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 99701