วิธีการชำระเงิน

สมาชิกน้ำดื่มสปริงเคิล สามารถชำระเงินค่ามัดจำถังน้ำและค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล กับพนักงานส่งน้ำที่ให้บริการส่งน้ำสปริงเคิล โดยเลือกจ่ายได้ 3 วิธี

วิธีที่ 1: ชำระเป็นเงินสด

มอบเงินสดให้พนักงานส่งน้ำ แล้วอย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ตรวจดูในใบเสร็จรับเงิน ต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินที่อ่านชื่อออก และวันที่ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

วิธีที่ 2: ชำระเป็นเช็ค

ขีดคร่อมระบุ A/C Payee Only ลงวันที่ตามวันที่รับสินค้า สั่งจ่าย บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก พร้อมขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
นอกจากนั้น เมื่อสมัครเป็นสมาชิกน้ำดื่มสปริงเคิล สมาชิกจะได้รับเอกสารสำคัญ 2 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1: ปลอดภาษี

ต้นฉบับใบค่ามัดจำถังน้ำดื่ม และต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำถังน้ำดื่ม... ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%billing01 billing01

ชุดที่ 2: มีภาษี

ต้นฉบับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน ...มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นค่าคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล ...หากต้องการคืนคูปองน้ำดื่ม จะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าน้ำดื่มสปริงเคิล แต่ไม่ได้เงินคืน ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพราะเงินส่วนนี้ บริัษัทฯ ได้นำส่งกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

billing03 billing04