การรับเงินคืนค่ามัดจำถัง

 1. บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำถังน้ำ เมื่อสมาชิกคืนถังน้ำให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคืนเงินค่ามัดจำตามจำนวนถัง ที่สมาชิกได้มัดจำถังไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักค่าน้ำดื่มคงค้าง จากค่ามัดจำถังน้ำดื่ม
 3. การรับค่ามัดจำถังคืน
  • บริษัทฯ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก โดยสมาชิกต้องส่งต้นฉบับใบขอรับถังคืน พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารมา ที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือฝากมากับพนักงานที่ไปเก็บถังน้ำดื่ม โดยบริษัทฯจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนตามอัตราที่แต่ละ ธนาคารกำหนดไว้
  • รับด้วยตนเอง ได้ที่บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด เลขที่ 244/365 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 43 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-712-7272 โดยนำต้นฉบับใบขอรับถังคืน มาขอรับเช็คค่ามัดจำถังน้ำ หลังจากครบกำหนด 18 วัน
  • มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน สำหรับนิติบุคคล นำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ มาแสดงพร้อมต้นฉบับใบขอรับถังคืน สำหรับบุคคลธรรมดา นำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงพร้อมต้นฉบับใบขอรับถังคืน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายคืนค่ามัดจำในนามของสมาชิกเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับสิทธิ์ กรุณามอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทนพร้อมแนบเอกสารการมอบอำนาจ
 5. หากสมาชิกทำใบขอรับถังคืนหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมาขอรับค่ามัดจำถังคืน
 6. หากเกินกำหนด 18 วัน แล้วยังไม่ได้รับเงินค่ามัดจำถังคืน ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกการเงิน โทร. 02-712-7272