การตรวจสอบคุณภาพ

  1. สดชื่นทุกครั้งที่ดื่ม

    รสของน้ำดื่มสปริงเคิลจะมีความหวาน เนื่องมาจากการผลิตแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) น้ำดื่มสปริงเคิลที่ผลิต ได้มีความบริสุทธิ์สูง สะอาดปราศจากสารพิษปนเปื้อน และเชื้อโรค ต่างจากกระบวนการผลิตน้ำดื่มทั่วไปที่ใช้หลักการ แลกเปลี่ยนประจุ ถ้าน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตมีความกระด้าง หรือมีแร่ธาตุเจือปนมาก น้ำดื่มที่ได้อาจมีรสกร่อย เพราะมีเกลือปนออกมา

  2. มาตรฐานการผลิตสูงสุด

    มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มากกว่ามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) และองค์การอาหารและยา (อย.) กำหนดไว้ โดยได้การรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน อาทิ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน BVC มาตรฐาน GMP จากองค์การอาหารและยา (อย.) และ HACCP จากสถาบัน BVC

  3. ระบบควบคุมคุณภาพระดับโลก

    ใช้มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่อ้างอิงจาก Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, APHA, AWWA, WEF, 20th Edition 2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ักันทั่วโลก และบริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มสปริงเคิล สำเร็จรูปเป็นประจำทุกวัน พร้อมส่งน้ำดื่มสปริงเคิลสำเร็จรูปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติของ หน่วยราชการที่เป็นที่ยอมรับเป็นประจำทุกเดือน